<pre id="hxx5v"></pre><noframes id="hxx5v"><p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p>

<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>
<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>

<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p>
<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></output></p><pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>
<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"></p>
<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>

<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre> <noframes id="hxx5v">

<noframes id="hxx5v">

<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></output></pre>
<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></output></pre>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></pre>

<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p><p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p>

<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p>
<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></output></p>
<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p></pre>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre>
<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p>

<p id="hxx5v"></p><pre id="hxx5v"></pre>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></pre><pre id="hxx5v"></pre>
<output id="hxx5v"><delect id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></delect></output>

<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></output></pre>
<output id="hxx5v"></output>
<p id="hxx5v"></p>
<output id="hxx5v"></output>
<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></p></pre>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p></pre>
<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>
<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre>

<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre>

<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></pre>

<pre id="hxx5v"></pre><pre id="hxx5v"></pre>

<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre><pre id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></pre>
<p id="hxx5v"></p>

<output id="hxx5v"></output><p id="hxx5v"></p><p id="hxx5v"></p>

<p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p>

<pre id="hxx5v"></pre>

<pre id="hxx5v"></pre>

<pre id="hxx5v"></pre>
<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"></output></p><pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></pre>
<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre>

<pre id="hxx5v"></pre>
<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"></p>

<pre id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></pre>
<pre id="hxx5v"><p id="hxx5v"><delect id="hxx5v"></delect></p></pre><noframes id="hxx5v">
<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"><output id="hxx5v"><menuitem id="hxx5v"></menuitem></output></p>

<output id="hxx5v"></output>
<noframes id="hxx5v"><p id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></p>
<p id="hxx5v"></p><p id="hxx5v"></p><p id="hxx5v"></p>
<p id="hxx5v"></p>
<p id="hxx5v"></p>

<p id="hxx5v"></p>
<pre id="hxx5v"></pre>

<p id="hxx5v"><p id="hxx5v"></p></p>
<p id="hxx5v"></p>

<p id="hxx5v"></p>

小学学科网
资源导航

今日已更新:1623

资料总量:1078463

当前位置: 小学学科网 >月考试题 >资料列表
共找到6135条资源
1/409
闽教版小学英语四年级下册一二单元练习 一、 听音,完成句子。 1. What do you have for lunch on Monday? I have _____________ and ______________. 2.What do you have for lunch
小学四年级英语下册Unit1-3 测试试卷 班级 姓名 分数 第一部分:正确抄写下面的单词和句子,并写出汉语意思。[来源:Zxxk.Com] 1.work ( ) 2.Sunda
一、细心填空。(共24分) 1.如果a÷b=c(a、b、c均为整数,且b≠0),那么a和b的最大公因数是________,最小公倍数是________。 2.一个数由3个亿、4个千万、5个十万和6个一组成,这个数是________,省略亿位后面的尾数约为________亿。
鄂教版五年级下册语文教案:21小兵张嘎

2019/6/19 18:00:26

试题

142KB

下载:0

作者:木易漾的夏天

网校通专供 1高级点
环节一 导入新课 激发兴趣 1.课前预习 观看《小兵张嘎》的电影,了解故事的内容和背景。 2.在抗日战争时期,广阔的华北平原上涌现许多英勇的抗日英雄,这其中还有许多小英雄呢!小兵张嘎就是众多小英雄中的一个。( 板书课题)课文截选了嘎子与敌人斗争故事中的一个小故事,让我们走进战争年代,与嘎子一起与
鄂教版五年级下册语文教案:20智斗

2019/6/19 18:00:17

试题

144KB

下载:0

作者:木易漾的夏天

网校通专供 1高级点
配乐介绍《沙家浜》故事梗概: 抗日战争时期,新四军某部和敌人迂回作战,一度撤离常熟一带,留下18个伤病员。指导员郭建光带领18个伤病员,在阳澄湖畔的沙家浜镇养伤。他们和当地群众生活在一起、战斗在一起,结下鱼水之情。日寇疯狂扫荡之后,反动武装忠义救国军的头子胡传魁、刁德一来到了地下联络员阿庆嫂开的春
六 年 级 数学“综合能力”测试试题 2018—2019 学年度第二学期(人教版) 时间:90 分钟姓名:成绩: [来源:Zxxk.Com] 一.我会填:(24分) 1.在-7,+36,9,、―20,―140,+175,0,-1012,1,-中,正数有
2018-2019学年第二学期 二年级英语第一阶段测试卷(普通班) 听力部分(50分) 【一】听录音,圈出你所听到字母或字母组合,每小题念两遍。(1*10=10) 1. g j 2. n m 3. s z 4. E I
南国中英文学校2018-2019学年度第一学期第二次月考测试卷 六年级 语文科 (满分100分,考试时间90分钟) 一、读拼音,写词语。(10分) yáng liǔ jǐn guān chéng fēng nián míng huàng huàng ( ) (
南国中英文学校2018—2019学年第一学期第二次月考 六年级 英语科 (满分:100分 考试时间:70分) 听力部分(30分) 一、听音,根据你所听到的内容,选择相符合的一项。(10分) ( )1. A. light B. right C.
南国中英文学校2017---2018学年度第一学期第二次月考水平测试 六年级数学 一、 填空题。( 26 分)   1、九折表示( )是原价的( )%。   2、5比8少( )%, 5 是8的( )%。   3、100千克比(
南国中英文学校2018-2019学年度第一学期第二次月考测试卷 一年级 数学科 (满分100分,考试时间80分钟) 算一算。(20分) 1+6= 4-1= 0+8=  3+2= 4-3= 8-2= 1+3= 7+2=
南国中英文学校2018—2019学年上学期第二次月考 五年级英语 (考试时间70分钟,满分100分) 听力部分(30分) 一、听录音,选择你所听到的单词,将其序号填入题前括号里。(5分) ( )1. A.wash B.watch C.salad ( )
南国中英文学校2018-2019学年度第一学期第二次月考测试卷 五年级 语文科 (满分100分,考试时间90分钟)[来源:学科网] 一、读拼音,写词语,看谁写得最漂亮。(8分) rén men hòu lái dà yǔ chǐ zi lì zhèng sh
南国中英文学校2018-2019学年度第一学期第二次月考测试卷 五年级 语文科 (满分100分,考试时间90分钟) 第一部分 基础知识积累与运用 (共50分) 一、看拼音写词语。(8分) dì zhèn miǎn tiǎn bǔ lāo gào cí
南国中英文学校2018—2019学年上学期第二次月考 三年级英语 (考试时间70分钟,满分100分) 听力部分(30分) 一、听单词,圈出单词的首字母 (5分)[来源:学&科&网Z&X&X&K] a e 2. a i 3.